CONDICIONS DE COMPRA

Les presents CONDICIONS GENERALS DE VENDA de CA LA ROTLLADA SL. (en endavant, “CA LA ROTLLADA”) regulen el procés de venda en línia realitzada a través de la nostra pàgina web www.calarotllada.com

El Client consumidor declara que té més de 18 anys i que té la capacitat legal i per actuar suficient per signar contractes de contingut econòmic. En el cas del Client persona jurídica, la persona física que actua en el seu nom i representació declara que té la representació suficient a favor seu per la persona jurídica en el moment de fer la transacció.

Aquestes condicions generals poden ser modificades en qualsevol moment per part de CA LA ROTLLADA. No obstant l’anterior, les compres realitzades amb anterioritat a dites modificacions no es veuran afectades i quedaran subjectes a les condicions vigents en el moment d’efectuar-se la compra en qüestió.

Preguem que llegeixi atentament les presents Condicions generals de venda, la nostra Política de cookies i la nostra Política de Privacitat abans d‘utilitzar aquesta pàgina web. A l’utilitzar aquesta pàgina web o realitzar una comanda a través de la mateixa, vostè consent quedar vinculat per dites polítiques.

Les nostres dades

Les dades de CA LA ROTLLADA són les següents:

Denominació social: CA LA ROTLLADA, SL

Domicili social: Ctra. Vic-Olot C-153, km. 23,6, Cantonigròs,

NIF B64753031

Telèfon de contacte 93 856 50 24

Correu electrònic calarotllada@calarotllada.com.

Les seves dades

Les dades personals que ens faciliti en el procés de compra o anteriorment seran tractades d’acord amb la Política de Privacitat.

Productes, disponibilitat producte i vigència de l’oferta

Els productes oferts a www.calarotllada.com són els que apareixen en l’apartat corresponent d’aquesta pàgina web. Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives i estan sotmeses als canvis que es puguin realitzar. En qualsevol cas, CA LA ROTLLADA actualitza contínuament la seva web per tal que el títol i la descripció coincideixin amb la fotografia del producte ofert.

Totes les comandes queden subjectes a la disponibilitat. En el supòsit de dificultats pel seu subministrament, s’indicarà així en la pròpia pàgina web o, en el seu cas, CA LA ROTLLADA es posarà en contacte amb el Client i li reemborsarà qualsevol quantitat que hagi abonat al respecte.

Tota oferta realitzada per CA LA ROTLLADA queda subjecte a la vigència indicada o, en el seu defecte, pel període que estigui a l’abast del Client.

Preu

Els preus de la pàgina web consten en moneda Euro i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), quedant exclòs dels preus que s’indiquen les despeses d’enviament i qualsevol altra taxa que, quan apliquin, s’indicaran de manera separada.

Els preus de venda seran els vigents en el moment en què es realitzi la comanda. CA LA ROTLLADA es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment. No obstant l’anterior, aquestes variacions no afectaran a les comandes respecte les quals la comanda ja hagi estat confirmada amb anterioritat a la variació.

Pagament

Un cop seleccionats tots els productes per part del Client, aquests constaran a la cistella de la compra amb el detall del preu total (incloent l’IVA) i, a continuació, el Client haurà de tramitar la comanda i fer el pagament. Per això, caldrà completar la informació que en cada pas del procés de compra li sigui sol·licitada, podent modificar les dades de la comanda en qualsevol moment abans de fer efectiu el pagament.

El pagament de compra dels productes per part del Client es pot realitzar mitjançant targeta de crèdit. Les targetes bancàries acceptades són Visa i Mastercard.

Al fer clic a “Autoritzar pagament” el Client està declarant que és el titular del mitjà de pagament escollit i que té valor d’autorització expressa perquè l’operador bancari carregui al seu compte bancari l’import corresponent. Les targetes de crèdit queden subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la seva entitat emissora, i en el cas que dita entitat no autoritzi el pagament, CA LA ROTLLADA  cancel·larà la comanda.

Per a la seva seguretat CA LA ROTLLADA ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments. Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificats amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Factura

El Client rebrà per email després del lliurament un correu electrònic amb el detall dels productes lliurats, els seus preus, descomptes i despeses del servei de preparació i enviament i l’import total del servei.

El Client que vulgui la factura, l’haurà de sol·licitar prèviament abans de finalitzar la compra. Aquesta li arribarà a l’adreça de correu facilitada en format PDF per a descarregar posteriorment.

Entrega

Els productes s’entregaran al Client mitjançant enviament digital a l’adreça electrònica indicada pel Client en la tramitació de  la comanda.

Els terminis d’entrega són entre 24 i 72 hores laborals (excloent dissabtes, diumenges i festius) des del moment en que es confirma la comanda.

Els terminis d’entrega indicats són orientatius i CA LA ROTLLADA procurarà respectar al màxim la data prevista d’entrega. CA LA ROTLLADA no acceptarà penalitzacions i declina tota responsabilitat per demores en l’entrega degudes a causes de força major o alienes a l’empresa. En cas de retard en l’entrega en el termini indicat, no donarà dret a l’anul·lació de la comanda ni a reclamar a CA LA ROTLLADA cap indemnització.

Es considerarà que s’ha produït l’entrega en el moment en que el producte hagi sigut entregat al Client o a un tercer indicat pel Client via e-mail.

CA LA ROTLLADA queda exonerada de qualsevol responsabilitat davant la impossibilitat d’entrega del producte en cas d’errada de qualsevol de les dades facilitades pel Client.

CA LA ROTLLADA es reserva el dret a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant al Client i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major. En aquest casos, donarem opció al Client a rebre una nova comanda similar tant aviat es solucionen les causes alienes o a ser reemborsat pel cost de la comanda realitzada.

Productes i propietat intel·lectual

La descripció i les especificacions tècniques dels Productes inclosos a la web, fitxes o altres tenen caràcter orientatiu i no vinculant.

Les fotografies, imatges i material gràfic que consten en la pàgina web i catàleg online, són propietat de CA LA ROTLLADA i es troben emparades i protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

Qualsevol tercer s’abstindrà d’efectuar qualsevol tractament de les imatges que figuren en el catàleg indicat, consistent en la seva reproducció, manipulació, distribució o comunicació pública sense l’autorització o consentiment previ i exprés de CA LA ROTLLADA. L’incompliment d’aquesta prohibició, facultarà a CA LA ROTLLADA a exercitar les accions previstes en la Llei de Propietat Intel·lectual i l’adopció de les mesures cautelars previstes en la mateixa.

Atenció al client

Per qualsevol dubte, consulta, sol·licitud, suggeriment o incidència, pot contactar amb nosaltres a través del correu electrònic calarotllada@calarotllada.com

Llei aplicable i jurisdicció

Les relacions jurídiques entre les Partes es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol acció que pugui derivar-se de la relació entre les parts es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Vic.